Regulamin


I.Postanowienia ogólne
1.Administrator - osoba prowadząca i zarządzająca serwis Gupizna.pl będąca jednocześnie moderatorem
2.Uytkownik - oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, działającą we własnym imieniu (użytkownik indywidualny) lub w imieniu osoby prawnej (użytkownik instytucjonalny), która korzysta z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Użytkownikiem może być‡ również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
II.Zasady korzystania z serwisu Gupizna.pl
1.Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu Gupizna.pl umożliwiającego użytkownikom nieodpłatne umieszczanie m.in. określonych, plików, opinii, komentarzy lub innych treści w serwisie Gupizna.pl, jak również prawa i obowiązki użytkowników a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności administracji. W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
2.Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
3.Za pomocą… Serwisu Użytkownik ma możliwość korzystania z następujących Usług:
-umieszczania zdjęć lub zdjęć z podpisami,
-głosować na umieszczone w Serwisie zdjęcia,
-pisać komentarze do zamieszczonych zdjęć,
4.Usługi dostępne w Serwisie mają charakter darmowy.
5.Każdy użytkownik w ramach serwisu Gupizna.pl ma prawo:
-zamieszczać w serwisie określone pliki, opinie, komentarze, zgodnie z dostępną funkcjonalnością serwisu Gupizna.pl,
-przeglądać serwis, w tym określone pliki, opinie, komentarze umieszczone w serwisie przez siebie lub innych użytkowników.
6.Warunkiem korzystania z serwisu Gupizna.pl jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu.
7.Korzystanie przez użytkownika z serwisu Gupizna.pl polegające na umieszczaniu w serwisie plików, komentarzy, opinii lub innych treści oznacza, iż użytkownik zaświadcza, iż przysługują mu prawa do umieszczenia takich plików lub innych treści w serwisie Gupizna.pl.
8.Użytkownik korzystając z serwisu Gupizna.pl poprzez umieszczanie konkretnych plików, komentarzy lub innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, oraz że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań (zapewnienie legalności działań użytkownika).
9.Za skutki działań użytkownika polegających na umieszczaniu plików, komentarzy, opinii lub innych treści w serwisie Gupizna.pl odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik.
10.Każdy użytkownik serwisu Gupizna.pl jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami "netykiety." Zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu):
a. rozsyłanie do innych użytkowników spamu (w tym "niechcianej" reklamy, reklamy rozsyłanej bez wiedzy i zgody Administratora), zamieszczanie treści o charakterze promującym lub reklamującym (w szczególności reklama własnego lub cudzego przedsiębiorstwa, usług lub produktów, zamieszczenie linków do innych stron, jakichkolwiek materiałów z adresami innych stron), o ile głównym celem takich treści jest reklama lub promocja, rozsyłanie do innych użytkowników lub umieszczanie w serwisie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe (w szczególności zakazane jest umieszczenie w serwisie Gupizna.pl treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne),
b. podszywanie się pod inne osoby,
c. naruszanie tajemnicy korespondencji,
d. naruszanie w jakikolwiek sposób praw osób trzecich w szczególności, własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci,
e. inne zachowanie użytkownika w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub zasadami nietykalności.
III.Przepisy końcowe:
1.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2014 r.
2.Administrator ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny i w każdej chwili. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu pod adresem gupizna.pl/rules.php
3.Prawem właściwym jest prawo polskie.

FAQ


1.Co wrzucamy na stronę Gupizna.pl ??
Śmieszne obrazki, zdjęcia i filmy, które poprawiają humor.
2.Kiedy mój obrazek lub tekst wejdzie na główną?
-jak osiągnie odpowiednią ilość MOCNYCH głosów.
stat4u